149
روش‌شناسی غزالی در روان‌شناسی دین

روش‌شناسی غزالی در روان‌شناسی دین

محمد امین خوانساری۱

مسعود آذربایجانی۲

چکیده

روان‌شناسی دین از جمله حوزه‌های دین‌پژوهی است که به دنبال بررسی روان‌شناختی دین و دینداران است. این پژوهش با مطالعهی جریانات، رویکردها، روش‌ها و ابزارهای موجود در روان‌شناسی دین در پی تطبیق نگرش امروزینِ روان‌شناسی دین با نگرش سنتی روان‌شناختی غزالی نسبت به دین و دینداران بود. شیوه‌ی ما در این پژوهش مقایسه و تطبیق روش‌شناسی غزالی با روش‌شناسی‌های موجود در روان‌شناسی بود. روش‌های غزالی قابل تطبیق و مقایسه با روش‌های کیفی روان‌شناسی دین است. انواع روش غزالی در گستره روان‌شناسی دین عبارت بودند از: درون‌نگری‌های شخصی، تحلیل رفتارهای دینداران، تاثیر مفاهیم و اندیشه‌های دینی بر دینداران، توصیفات ‌شناخت شناسانه از دین و پدیده‌های دینی، پدیدارشناسی تفسیری و تاویل در مواجهه با متون مقدس

واژگان کلیدي: روش‌شناسی، غزالی، روان‌شناسی دین، روش کیفی

1.پژوهشگر پژوهشکده اخلاق و روان‌شناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث، و دانشجوی دکترای دین‌پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب (نویسنده مسئول مکاتبات) Email: ma.khansari@gmail.com

2.دانشیار گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Email: mazarbayejani@rihu.ac.ir تاريخ دريافت: ۱/۹/۹۱ تاريخ تأييد: ۲۴/۱۱/۹۱


روش‌شناسی غزالی در روان‌شناسی دین
تعداد بازدید : 470
صفحه از 170
پرینت  ارسال به