35
آزمون جهت گيرى مذهبى با تكيه بر اسلام

آزمون جهت گيرى مذهبى با تكيه بر اسلام۱

مسعود آذربايجانى ۲

چكيده

براى تهيه مواد آزمون جهت گيرى مذهبى با تكيه بر اسلام، اديان جهان به طور اجمالى و دين اسلام به صورت تفصيلى مورد بررسى قرار گرفت. در تحقيق پيرامون آموزه هاى اصلى اسلام سعى شده است از آيات قرآن و متون روايى شيعه به عنوان منبع، استفاده شود. بر اساس يافته هاى به دست آمده، پرسش نامه اى حاوى هفتاد سؤال تهيه گرديد. پس از تأييد «اعتبار محتواى» اين پرسش نامه توسط متخصصين و صاحب نظران علوم دينى، اعتبار سازه آن نيز از طريق گروه نمونه اى به حجم ۳۷۸ نفر از دانشجويان دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد تهران (واحد شمال)، و طلاب حوزه علميه قم مورد تأييد قرار گرفت و براساس ضريب آلفاى كرونباخ، پايايى آن ۹۳۶/۰ بدست آمد. نتيجه پژوهش ارائه دو مقياس ۱ R(عقايد ـ مناسك) و ۲ R(اخلاق) است كه مجموعاً (R) جهت گيرى مذهبى اسلامى را مى سنجد.

واژه هاى كليدى: آزمون جهت گيرى مذهبى; دين پژوهى، اسلام، آزمونهاى مذهبى، آزمون جهت گيرى اسلامى.

1.اين مقاله گزارشى از پايان نامه كارشناسى ارشد رشته روان شناسى بالينى است كه با راهنمايى دكتر دادستان و مشاوره آقايان دلخموش و دكتر جان بزرگى به پايان رسيده است.

2.عضو هيأت علمى پژوهشكده حوزه و دانشگاه.


آزمون جهت گيرى مذهبى با تكيه بر اسلام
 • نام منبع :
  آزمون جهت گيرى مذهبى با تكيه بر اسلام
  موضوع :
  همه موضوعات
  شماره :
  29
تعداد بازدید : 518
صفحه از 60
پرینت  ارسال به