نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انساني

سه شنبه 1394/2/22

هدف از برگزاری نشست:
بررسي نقش مطالعات و پژوهشهاي قرآني در توليد علوم انساني اسلامي
خروجی مورد انتظار از نشست:
روشن شدن زواياي موضوع و تهيه موادي جهت توليد كتاب يا يك شماره نشريه اختصاصي و جهت دهي به فعاليت هاي علمي قرآن‌پژوهان و كمك به پروژه تحول علوم انساني
محورهای نشست:
مراد از تحول علوم انساني و ضرورت آن
نقش قرآن و مطالعات قرآني در تحول علوم انساني
قابليت پژوهشگاه و به ويژه گروه قرآن‌پژوهي در راستاي هدايت و اجراي تحول
سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست:
مراد از تحول علوم انساني و ضرورت آن چيست؟
نقش قرآن و مطالعات قرآني در تحول علوم انساني چيست؟
قابليت پژوهشگاه و به ويژه گروه قرآن‌پژوهي در هدايت و اجراي تحول قرآن‌بنياد علوم انساني چگونه است؟

پیـوست هـا

  • نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انساني 1 (دانلود)

  • نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انساني 2 (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.