117
آثار دينداري از ديدگاه ويليام جيمز

آثار دينداري از ديدگاه ويليام جيمز

دکتر مسعود آذربايجاني ۱

چكيده

در اين جستار آثار دينداري از ديدگاه جيمز بحث شده، جيمز ثمرات دين را به طور كلي تحت عنوان «قداست» با ويژگي‌هاي زهد، قوت قلب، خلوص و مهرورزي مشخص مي‌كند. در اين مقاله آثار دينداري از منظر جيمز در شش بخش معنوي، اخلاقي، معرفتي، عاطفي - هيجاني، سلامت و بهداشت رواني و بالاخره انسجام شخصيت و يكپارچگي هويت بررسي شده است. ملاحظات پاياني اين جستار در محورهاي جذابيت بحث آثار دينداري، نقد مبناي پراگماتيسم در آثار دينداري، پذيرش نگاه كاركردگرايانه در موضوعاتي كه غايات عملي دارند، نقد انحصار آثار در ابعاد فردي و بالاخره نقد سنخ‌شناسي روان‌شناختي جيمز در مورد افراد سليم‌العقل و ناخوش‌روان ذكر شده است.

واژه‌هاي کليدي: دينداري، ويليام جيمز، روان‌شناسي دين، پراگماتيسم.

1.عضو هيئت علمي گروه روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Mazarbayejani۱۱۰@yahoo.com Email:


آثار دينداري از ديدگاه ويليام جيمز
 • نام منبع :
  آثار دينداري از ديدگاه ويليام جيمز
  موضوع :
  روان شناسي
  شماره :
  1
تعداد بازدید : 3732
صفحه از 148
پرینت  ارسال به