155
ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آن

ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آن۱

چكيده: موضوع اين جستار ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آن از منظر درون دينى است. مراد از ساختار اسلام ابعاد و مؤلفه‏هاى دين اسلام و روابط درونى و متقابل آنها با يكديگر است و مراد از مؤلفه‏هاى ديندارى، ويژگى‏هايى است كه يك فرد مؤمن و معتقد به اسلام بايد آنها را دارا باشد.

براى دستيابى به اين هدف نخست چشم‏اندازى كلى از اسلام، منابع اسلام و تعاليم آن ارائه و تقسيم‏بندى‏هاى مختلفى كه توسط انديشمندان از تعاليم اسلام بيان شده بررسى گرديد. بدين ترتيب اجرا و مؤلفه‏هاى اسلاسى دين اسلام از ديدگاه مؤلف مشخص شد. اين مؤلفه‏ها عبارتند از: ۱. دانش و شناخت. ۲. اعتقادات ۳. اخلاقيات ۴. آداب و سنن ۵. عبادات و شعائر دينى ۶. اقتصاديات و ۷. تعاليم سياسى و حكومتى.

براى تعيين روابط درونى و متقابل ابعاد و مؤلفه‏هاى فوق با يكديگر با رويكردى غايت‏گرايانه و بررسى هدف و غايت اساسى از آفرينش انسان و ارسال رسل روشن گرديد كه از ميان مؤلفه‏هاى هفت‏گانه اسلام، دو مؤلفه شناخت و اعتقاد بر ساير مؤلفه‏ها كه همگى از مقوله اطاعت و عمل هستند مقدم‏اند. در ميان اعتقادات و شناختها نيز شناخت و اعتقاد به خدا بر ساير شناختها و اعتقادها مقدم است. شناخت پيامبران و امامان مقدم و راه رسيدن به شناخت خداست. از سوى ديگر، پذيرش رسالت پيامبران و به تبع آن امامت امامان(ع) وابسته به ايمان داشتن به خداوند است. اگر كسى وجود خدا را نپذيرد، سخن گفتن از نبوت براى او بى‏معناست. اثبات و باور به معاد نيز بدون اعتقاد به خداوند، محال است. البته اين اعتقادات زمينه شناخت و اعتقاد به خدا را تقويت مى‏كنند. اين رابطه متقابل در مورد رابطه اعتقادات با بقيه مؤلفه‏ها نيز صادق است. يعنى اعتقادات مستلزم عبادات، اخلاقيات و... هستند و زمينه را براى تحقق و پذيرش آنها آماده مى‏كنند. از سوى ديگر، عبادات،

1.محمد داوودى، عضو گروه علوم تربيتى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.


ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آن
 • نام منبع :
  ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آن
  موضوع :
  روان شناسي
  شماره :
  1
تعداد بازدید : 4363
صفحه از 182
پرینت  ارسال به