561
مقياس تجربيات معنوى

مقياس تجربيات معنوى۱

چكيده: پژوهشگران در صدد تهيه ابزارى معتبر براى سنجش و اندازه‏گيرى تجربيات معنوى، مذهبى و عرفانى جوانان بودند. اندازه‏گيرى تجربيات معنوى، امكان بررسى ارتباط بين معنايابى، سلامت روان، و تجربيات معنوى را در گروه‏هاى مختلف به ويژه جوانان فراهم مى‏سازد. با داشتن چنين مقياسى امكان بررسى آثار مداخله‏هاى درمانى براى افزايش و تسهيل تجربيات معنوى فراهم مى‏گردد.

پژوهشگران پس از مطالعه آثار صاحب‏نظران در عرفان اسلامى و غربى از قبيل آثار جلال‏الدين مولوى، محى‏الدين ابن عربى،۲ رادلف اُتو، و مطالعه آيات و احاديث و بررسى تفسيرهاى عرفانى و آثار روان‏شناسانى مانند يونگ، جيمز و اريش فروم، و ويكتور فرانكل به تهيه چهارچوب نظرى در مورد تجربيات معنوى دست يافتند. پس از اين كوششهاى اوليه، به مصاحبه‏هاى ساختارى با دانشجويان و استفاده از پرسش‏نامه‏هاى موجود درباره معنويت براى تهيه نسخه اوليه پرسش‏نامه با ۱۰۲ ماده اقدام شد. اين مقياس بر روى نمونه‏اى از دانشجويان كارشناسى به تعداد ۳۳۷ نفر (۱۵۷ پسر و ۱۸۰ دختر) اجرا گرديد. ابتدا براى تعيين اعتبار درونى و يا توان تميز پرسشها، از دو روش ضريب همبستگى هر پرسش با نمره كل مقوله و تقسيم افراد به دو گروه ۲۷ درصد بالا و پايين و مقايسه آنها در پاسخ‏دهى به هر پرسش استفاده شد. بر اين اساس، تعداد ۲۷ پرسش نامناسب تشخيص داده شد و حذف گرديد. سپس تحليل عوامل بر روى ۷۵ ماده مقياس اجرا شد. در تحليل عاملى اوليه، ۱۹ عامل با ارزش ويژه بالاتر از ۱ به دست آمد. اما براساس ارزش ويژه بالاتر از ۲ و نمودار

1.دكتر باقر غبارى بناب، عضو هيئت علمى دانشكده روان‏شناسى و علوم تربيتى دانشگاه؛ دكتر مسعود غلامعلى لواسانى، عضو هيئت علمى دانشكده روان‏شناسى و علوم تربيتى دانشگاه تهران؛ دكتر محمدرضا محمدى، عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران.

2.براى ابن عربى ر.ك: پارسا (۱۳۶۶) و خوارزمى (۱۳۷۷).


مقياس تجربيات معنوى
 • نام منبع :
  مقياس تجربيات معنوى
  موضوع :
  روان شناسي
  شماره :
  1
تعداد بازدید : 3262
صفحه از 582
پرینت  ارسال به