617
محدوديتها و مشكلات سنجش ديندارى

محدوديتها و مشكلات سنجش ديندارى۱

چكيده: در اين جستار در ضمن مقدمه، به مباحث رويكرد كمّى موجود در علوم و نيز روان‏شناسى دين و ديندارى، تبيين وجود مشكلات و محدوديتها در سنجش ديندارى، تعريف و توضيح واژه‏هاى اصلى عنوان مورد بحث و در نهايت، به مراحل آزمون‏سازى پرداخته‏ايم.

مشكلات و محدوديتهاى سنجش ديندارى در شش دسته گردآورى شده‏اند كه در هر دسته، با توضيح تفصيلى مشكل و مصاديق آن، اشاره‏اى به سبب‏شناسى آن داشته‏ايم و با بيان شواهد و مستندات قابل قبول علمى به بيان راه‏حلهاى احتمالى پرداخته‏ايم. انواع مشكلات و محدوديتهاى سنجش ديندارى عبارت‏اند از: تعريف و تفسير دين، قدسى بودن دين، تعيين شاخصهاى ديندارى، پرسشهاى خام، پاسخهاى ناپخته و مشكلات خاص آزمودنى نسبت به دين. در انتهاى مقاله، مجموعه مباحث در ضمن يك جدول انعكاس يافته است.

واژگان كليدى: سنجش، دين، ديندارى، مشكلات و محدوديتها

مقدمه

روى‏آورد خاص دانشمندان در دوره رنسانس (از قرن شانزده به بعد با مطالعات گاليله، ۲ نيوتن، ۳ دكارت، ۴ بيكن ۵ و ديگران) و به‏ويژه با شروع روان‏شناسى علمى در اواخر قرن نوزدهم، چهارچوبى كمّى و تجربى را بر همه علوم و از جمله روان‏شناسى تحميل كرده

1.مسعود آذربايجانى، عضو هيئت علمى پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

2.Galilei , G.

3.Newton ,I.

4.Decartes , R.

5.Bacon , F.


محدوديتها و مشكلات سنجش ديندارى
 • نام منبع :
  محدوديتها و مشكلات سنجش ديندارى
  موضوع :
  روان شناسي
  شماره :
  1
تعداد بازدید : 3098
صفحه از 642
پرینت  ارسال به