فلسفه دین دیوید هیوم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 41000 ریال ریال

برگزیده در چهاردهمين همايش كتاب سال حوزه،۹۱ ، برگزيده ؛ هفدهمين دوره جايزه كتاب فصل، ۹۰، شايسته تقدير ؛ پنجمين دوره پژوهش برتر دانشجويي، 84، درخور تقدیر

چکیده کتاب

ديويد هيوم، فيلسوفي است متمايل به تجربه گرايي، شيفتة روش و نتايج علم نيوتني، مشتاق ابداع روشي نظير روش علوم تجربي در قلمرو علوم انساني، منتقد دين طبيعي، آگاه به تگناهاي تجربه باوري، و خواهان كمّي سازي و دقت رياضي در استدلال براي عقايد ديني. از نظر هيوم در بارة عقايد ديني آنها را از روش استنتاج علمي تبعيت كرد كه تبيين علّي واقعيات جهان را ممكن مي كند و با آن مي توان به داوري هاي دقيق دربارة جهان و عقايد ديني رسيد كه اعتبارشان به حساب احتمالات سنجيدني است. تلاش براي توجيه قضاياي علمي و عقيدتي او را به پذيرش عقايدي توجيه ناپذير مي كشاند: عقايدي در سرشت آدمي و نامستدلّ و غير قابل نقد. طبيعت گرايي و تجربه باوري توأمان وي را به شكاكيّت معتدل مي كشاند، شكاكيتي كه در مطالعة عقايد ديني از اعتدال خارج شده است. هيوم با نقد برهان نظم و ادلّة اعتبار اخبار معجزات به كمك روش استنتاج علّي، تلاش ناموفقي در ابتدال عقايد ديني صورت مي دهد. كتاب فلسفة دين ديويد هيوم اين ناكامي را آشكار مي كند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.