مدیریت در اسلام

نوبت چاپ : نهم : 1392
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 365
تعداد جلد : 1
قیمت (ریال) : 92000 ریال ریال

برگزیده در چهارمين دوره كنگره دين پژوهان، 81، تشویقی ؛

چکیده کتاب

يكي از دغدغه‌هاي مديران و اساتيد مديريت، به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و مهيّا شدن زمينه براي مديريتِ مديران مسلمان، تدوين نظام «مديريت اسلامي» است. مجموعه حاضر با ارائه ديدگاه‌هاي اسلامي در زمينه مديريت، مي‌كوشد به نوعي اين دغدغه را بكاهد.
در مقدمه كتاب مهم‌ترين موضوعات زيربنايي براي پرداختن به مديريت اسلامي مطرح مي‌شود. در بخش‌هاي هشتگانة كتاب نيز برنامه‌ريزي و انواع و اركان آن و نقش عوامل معنوي در آن، فرايند تصميم‌گيري، مؤلفه‌هاي اساسي در تصميم‌گيري و ويژگي‌هاي تصميم‌گيري مؤثر بررسي مي‌شود. همچنين مباني و عناصر سازماندهي، تمركز و عدم تمركز سازماني، مراتب انگيزش، متغيرهاي اساسي در انگيزش، فرايند و موانع ارتباطات، ارتباطات اثر بخش، نظريه‌هاي رهبري، قدرت و رهبري، ويژگي‌هاي رهبران اثر بخش، نقش اطرافيان در موفقيت رهبر، فرايند نظارت و انوع آن، سيرة رهبران دين در نظارت، خود كنترلي و عوامل آن، مكانيزم‌ها و فوائد خود كنترلي، موضوعاتي است كه اين كتاب بدان‌ها پرداخته است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.