گروه فلسفه علوم انساني

گروه فلسفه علوم انساني در سال ۱۳۸۵ تأسيس شده است و به انجام پژوهش‌هاي عام بنيادين در حوزه‌هاي تحقيقاتي فلسفه علوم انساني مبادرت دارد كه برخي از آنها به شرح زير است:
  • پژوهش‌هاي بنيادين در زمينة فلسفه علم و مباني علم‌شناسي فلسفي و بنيان‌هاي روش شناختي علوم با تآكيد بر حوزه علوم انساني. در اين حوزه، مباحثي از قبيل معناشناسي و چيستي علوم انساني، وجودشناسي علوم انساني، تبيين پيش‌فرض‌ها و مبادي  معرفت‌شناختي، منطقي و روش‌شناختي، وجودشناختي، فلسفي و متافيزيكي، كلامي و بالاخره پيش‌فرض‌هاي علم‌شناختيِ علوم انساني به معناي عام، و علوم انساني اسلامي به طور خاص، فرايند توليد علوم انساني؛ بررسي اعتبار معرفت‌شناختي فراورده‌هاي علوم انساني به معناي عام و نيز فراورده‌هاي حاصل از علوم انساني و بالاخره مباحث مربوط به «منبع‌شناسي» و «روش‌شناسي» در علوم انساني مدّ نظر است.
  • بررسي پارادايم‌هاي علوم انساني و سنجش و مقايسة آنها؛ در اين محور، بررسي چيستي پارادايم، نظريه، مدل، تبيين روابط آنها و مباحث مربوط به نظريه‌پردازي در علوم انساني، همچنين بررسي مدل‌هاي گوناگون در علوم انساني و در علوم انساني ديني،  ارائة نمونه‌هايي از اين مدل‌ها و نيز تبيين و بررسي معيار سنجش مدل‌ها مدّنظر است.
  •  پژوهش دربارة مناسبات علم و دين و ارزيابي ديدگاه‌هاي مختلف در مورد آن.
  •  پژوهش در باب ديدگاه‌هاي موجود و ممكن در باب علم ديني و نقادي آنها، تبيين فرايند توليد علم ديني، تبيين امكان و ضرورت علم ديني، چيستي علم ديني، تبيين ساختار و اجزاي علم ديني، چيستي روش علم ديني، تبيين چيستي منابع نظريه‌هاي علم ديني، تبيين تفاوت‌هاي علوم انساني ديني با علوم انساني و علوم طبيعي رايج، بررسي كارايي مدل‌هاي پيشنهادي علم ديني و بالاخره بررسي پارادايم علم ديني.
  • پژوهش در زمينة اجتهاد، روش‌شناسي، سنخ و فهم گزاره‌هاي ديني.
  • تهيه و تدوين منابع و متون آموزشي در حوزه مباحث مربوط به فلسفه علوم انساني و همين‌طور علم و دين.
 
گروه فلسفه علوم انساني از تابستان سال ۸۵ تاكنون، فصلنامه حوزه و دانشگاه را تحت عنوان «روش‌شناسي علوم انساني» منتشر مي كند  اين مجله از شماره ۵۰ موفق به دريافت درجه علمي پژوهشي شده است. اين گروه از ابتداي فعاليت خود  تاكنونكتاب  هاي متعددي را  نيز منتشر كرده است.
 

پیـوست هـا

  • تصاویر:
  • religion based knowledge
  • religion based knowledge

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.