گروه فلسفه و كلام

گروه فلسفه و كلام  فعاليت خود را از پاييز ۱۳۷۸ آغاز كرده است و تاكنون كتاب هاي متعددي را به چاپ رسانده است
رسالت ها و ماموريت ها :
  •  بازخواني و عرضه ميراث فلسفي وكلامي مسلمانان باتوجه به عرصه هاي جديد انديشه فلسفي؛
  •  نقد مكاتب ونظريه هاي فلسفي وكلامي باتوجه به انديشه هاي فلسفي و كلامي مسلمانان؛
  •  پژوهش درجهت تبيين عقلاني آموزه هاي اديان آسماني؛
  •  تدوين متون ومنابع درسي وكمك به ارتقاء سطح آموزش علوم عقلي دركشور؛  
  •  پژوهش درجهت تبيين عقلاني آموزه هاي اديان آسماني؛
  •   مطالعات تطبيقي كلامي درحوزه مذاهب اسلامي واديان آسماني؛
  •  پاسخ يابي براي مسائل مطرح شده درحوزه هاي يادشده (دربندسوم)به ويژه مسائل مورد ابتلاء و نوپديد؛
  •  پژوهش درمباني فلسفي مربوط به ماموريت هاي پژوهشگاه؛
  •  آموزش وتربيت كادر لازم براي تحقيق در زمينه فلسفه بانگرش اسلامي؛
  •  تدوين متدلوژي تحقيق درقلمرو علوم عقلي.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.