ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد30451395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد30221395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد29251395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد27581393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد26551393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد45831393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد35691393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد25951392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد26521392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد19651392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد22761392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد21671392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا54451391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد20231391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد23751390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد18301390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد20541389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد25201389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد17671388