ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نگاه معرفت شناختی به سیر تطور مکاتب اقتصادی و الزامات شکل گی...متوسلی محموداقتصاد1401398
2امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیحسيني سيدرضااقتصاد34441395
3نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد35161395
4نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد33801395
5نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد32211393
6نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد31301393
7نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسینی سيد رضااقتصاد49961393
8نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد40451393
9نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد32841392
10نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد33261392
11نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد23261392
12نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد28721392
13نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد26801392
14نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا61881391
15نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد24861391
16نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد30201390
17نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد22421390
18نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد26481389
19نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد31441389
20نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد21201388