ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نگاه معرفت شناختی به سیر تطور مکاتب اقتصادی و الزامات شکل گی...متوسلی محموداقتصاد3641398
2امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیحسيني سيدرضااقتصاد35631395
3نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد36681395
4نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد35241395
5نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد34491393
6نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد33761393
7نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسینی سيد رضااقتصاد51181393
8نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد42271393
9نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد35111392
10نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد35471392
11نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد24691392
12نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد30581392
13نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد28581392
14نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا64671391
15نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد26401391
16نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد32281390
17نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد24141390
18نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد28511389
19نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد33481389
20نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد22571388