ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیاقتصاد27581395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد26911395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد25751395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد26211393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد24971393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسيني سيد رضااقتصاد44581393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد34131393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد23941392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد24601392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد18621392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد21121392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد20231392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا52571391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد19001391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد22101390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد17251390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد19031389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد23211389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد16731388