ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نگاه معرفت شناختی به سیر تطور مکاتب اقتصادی و الزامات شکل گی...متوسلی محموداقتصاد5521398
2امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیحسيني سيدرضااقتصاد36761395
3نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد37771395
4نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد36421395
5نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد36611393
6نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد35701393
7نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسینی سيد رضااقتصاد52231393
8نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد43931393
9نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد37041392
10نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد37361392
11نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد25951392
12نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد32261392
13نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد30051392
14نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا67191391
15نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد27751391
16نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد34141390
17نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد25571390
18نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد30191389
19نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد35251389
20نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد23831388