ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1كارگاه تخصصي رئاليسم مفهومي خلاقانه: رويكردي پيشنهادي در تدوين روش شنا...فلسفه علوم انساني43231395
2نشست پدیدار شناسی بمثابه روش ذاتا دینیمعين زاده مهديفلسفه علوم انساني48301394
3تأملي در بنيان هستي شناسانه(آنتولوژيك) علوم انسانيمعين زاده مهدي79831394
4بررسي نقد مکينتاير بر مباني ليبراليسم عابدی رنانی علیفلسفه علوم انساني18261392
5نشست گزارش و سنجش دو دليل ضروري نبودن و اخلاقي نبودن توليد علم دينيموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه علوم انساني25351392
6نشست قوانين طبيعت و شرطي هاي خلاف واقعفلسفه علوم انساني17791392
7نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا61881391
8نشست علمی امکان سنجی تحلیل معرفت، یک مناقشه پردامنهعلی‌پور مهدیفلسفه علوم انساني11721391
9نشست اشكالات تبيين علّي عمل و پيامدهاي آن براي علوم انساني ذاکری فلسفه علوم انساني11051391
10نشست روش‌شناسي بيزگرايانهکرباسی زاده فلسفه علوم انساني28831391
11نشست نقد عقلانيت علمي از منظر فايرابندفلسفه علوم انساني12591391
12نشست دفاع از واقع گرايي مستقيم در ادراك حسي فلسفه علوم انساني12241391
13نشست علمی تخصصی برونگرایی در محتوا و معرفت پیشینی به حالات ذهنیمرواريد محمودفلسفه علوم انساني13071391
14نشست درنگي در علم آگوستيني(ارزيابي ديدگاه آلوين پلانتينگا در علم ديني)مدرسی فلسفه علوم انساني14331391
15نشست امكان سنجي تعميم حجيت به حوزه های نو ظهور در علوم انسانیمبلغی فلسفه علوم انساني12251391
16نشست علم دینی؛ ناسازه اي مفهومي با ابزار مناسب هويت سازيفلسفه علوم انساني12081390
17نشست مدیریت تحول پارادایمی علوم انساني در ايرانفلسفه علوم انساني10931390
18نشست فلسفه جامعه شناسی ریاضیاكرمي موسي77361390
19نشست «خلقت گرايي جديد» به عنوان نمونه اي از علم ديني و «تكامل گرايي»فلسفه علوم انساني10681389
20نشست علمی بررسی نقشه جامع علمی کشورفلسفه علوم انساني11191388