ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام53511394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني24991394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني25971390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني30431390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني15601390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني13891389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني17141389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني14971389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني25911388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني22291388