ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلاماسكندری محمدحسین علوم سياسي8731397
2مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)آقاجانی علیعلوم سياسي6621397
3مقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسلامطالبی محمدحسینعلوم سياسي5341397
4بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي14161396
5ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي16961396
6برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي19371395
7مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي36741395
8مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي50971393
9مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي56291393
10گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي56251392
11کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي27291392
12سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي47501390
13سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي45571390
14پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي865221383
15فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي997601379