ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي3031396
2ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي5131396
3برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي9761395
4مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي27061395
5مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي37101393
6مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي36761393
7گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي41401392
8کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي20811392
9سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي33591390
10سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي30201390
11پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي819241383
12فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي949201379