ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي6651396
2ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي8391396
3برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي11501395
4مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي29161395
5مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي39261393
6مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي39451393
7گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي43691392
8کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي22101392
9سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي36111390
10سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي32501390
11پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي825491383
12فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي958021379