ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - تخصصی)54پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات59301387
2فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - پژوهشی)55پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات58661387
3فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - پژوهشی)56پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات55931387
4فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - پژوهشی)57پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات55901387