نشست آسیب شناسی جریان های تفسیری

نشست آسیب شناسی جریان های تفسیری

تاریخ نشست : 1390-01-31... ادامه
تاریخ :  1390 تعداد بازدید :  2710
نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمی

نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمی

تاریخ نشست : 1390-02-24... ادامه
تاریخ :  1390 تعداد بازدید :  3172
نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآن

نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآن

تاریخ نشست:1388-01-16... ادامه
تاریخ :  1388 تعداد بازدید :  2683
نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربی

نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربی

تاریخ نشست :1388-01-16... ادامه
تاریخ :  1388 تعداد بازدید :  2328