ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1تدوين ملاكهاى ارزيابى رفتار دينى فرد مسلمان و پرسش‏نامه‏هاى پيشنهادى آ...العاني نزارروان شناسي39941390
2بنياد كمّى‏سازى و دين‏ورزىبلند حسنروان شناسي40651390
3درآمدى بر نقش حديث در ساخت مقياسهاى دينىپسنديده عباسروان شناسي33371390
4كاركردهاى دين از منظر مدل تحليل ايمان دينىخاكي قراملكي محمدرضاروان شناسي38861390
5ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آنداوودي محمدروان شناسي40871390
6تفاوتهاى فردى در ديندارى و منحنى توزيع آن در يك جامعه دينىسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي32081390
7مؤلفه‏هاى ديندارى از منظر خود دينفقيهي علي‌نقيروان شناسي37191390
8نگاه مولوى به دين و ديندارىبهشتي محمد روان شناسي38171390
9گزارشى از مفهوم و ساختار دين از نگاه امام محمد غزالىرفيعي بهروزروان شناسي49781390
10جستجوى مبانى نظرى سنجش ويژگى‏هاى معنوى درمان‏جويان در تعامل با درمان‏گ...لطف آبادي حسينروان شناسي24191390
11دين، ديندارى و شاخصهاى آن از نگاه علامه طباطبايى(ره)مهوري محمد حسينروان شناسي30251390
12بررسى روايى و پايايى پرسش‏نامه خودگردانى مذهبىالبرزي محبوبهروان شناسي31531390
13گستره پژوهشهاى داخلى در زمينه ساخت مقياسهاى دينىخداياري فرد محمدروان شناسي40981390
14سنجش ديندارى و ارزيابى مدل اندازه‏گيرى آنطالبان محمد رضاروان شناسي34891390
15تعيين ضابطه‏ها، ملاكها، اعتبار و پايايى پرسش‏نامهعبدالله زاده حسنروان شناسي26961390
16مقياس تجربيات معنوىغباري بناب باقرروان شناسي30421390
17نكاتى چند درباره معيارهاى مقياس‏سازى دينىفرزاد ولي اللهروان شناسي22101390
18ساخت و هنجاريابى مقياس سنجش رشد اعتقادى دانش‏آموزانمعنوي پور داوودروان شناسي25331390
19محدوديتها و مشكلات سنجش ديندارىآذربايجاني مسعودروان شناسي36201390
20آسيب‏شناسى سنجش ديندارى از منظر قرآن كريمحاجي ده آبادي محمدعليروان شناسي25301390
صفحه از 2
تعداد موارد : 22