ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد32231393
2نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد31381393
3نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد40501393
4نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد32901392
5نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد33301392
6نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد23281392
7نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد28771392
8نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد26821392
9نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا61921391
10نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد24881391
11نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد30241390
12نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد22461390
13نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد26511389
14نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد31491389
15نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد21221388