ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد34491393
2نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد33761393
3نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد42271393
4نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد35111392
5نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد35471392
6نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد24691392
7نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد30581392
8نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد28581392
9نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا64671391
10نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد26401391
11نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد32281390
12نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد24141390
13نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد28511389
14نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد33481389
15نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد22571388